You are currently viewing Korzyści z montażu regulatora przepływu

Korzyści z montażu regulatora przepływu

W sytuacjach, kiedy sieć komunalna nie jest w stanie obsłużyć dużych przepływów wody, konieczne jest zamontowanie regulatora przepływu. Jest to jeden z bardzo przydatnych dodatków do separatorów lub osadników, które dzięki niemu mogą działać w pełni sprawnie przy parametrach nominalnych. Dzięki temu pozwala unikać awarii i wymiany sprzętu.

Zalety korzystania z regulatorów przepływu

regulator przepływuWśród elementów wspomagających podczyszczanie ścieków, niezbędne jest montowanie separatorów, które oddzielają od wody substancje ropopochodne i zawiesiny mineralne. Aby urządzenia tego typu mogły pracować w pełni sprawnie, poziom spływania wód opadowych powinien być kontrolowany. Regulator przepływu służy właśnie do tego. Zapobiega on przeciążeniu hydraulicznemu, które bardzo niekorzystnie mogłoby wpłynąć na skuteczność działania separatorów czy innych elementów sieci kanalizacyjnej. Montuje się je bezpośrednio w zbiornikach retencyjnych lub na ich wylotach w studni. Znajdują swoje zastosowanie w kanalizacjach deszczowych i technologicznych, gdzie wspomagają skuteczną i sprawną pracę przy podczyszczaniu. Dzięki podejmowaniu takich kroków, wody ściekowe są ochronione przed szkodliwymi substancjami i zawiesinami, które w najgorszym wypadku mogłyby znaleźć się w wodach gruntowych, dostępnych dla mieszkańców. Jest to jedno z wielu niewidocznych gołym okiem urządzeń, które wspiera środowisko i zdrowie ludzi.

Stosowanie regulatorów przepływu jest bardzo korzystne w miejscach, gdzie spływ wód opadowych jest bardzo duży lub nieregularny. Dzięki temu urządzeniu nie pojawia się ryzyko przeciążenia hydraulicznego części sieci kanalizacyjnej. Podczyszczanie z substancji ropopochodnych czy zawiesin mineralnych jest dzięki temu szybsze i znacznie wydajniejsze.